Info om vejenes tilstand

Vejene i Beringsminde gennemgår i disse år en del forandringer.
Vi får lavet nye vandforsyninger og skal have lavet nye koblinger til fjernvarme.
Desuden har vi haft problemer med at få holdt vejene fri for ukrudt.
I den forbindelse foregår der en del kommunikation med kommunen, beboerne og de instanser som reelt arbejder med vejene.

Bestyrelsen har anbefalet at man opretter vejlaug og vælger en vejformand, som bestyrelsen kan opretholde kontakt direkte til når der er vigtige informationer. Desuden vil vi gerne holde alle beboerne opdaterede ved at lægge den information her:2021 – August  –  BERINGSMINDE / vejarbejde

Info fra Grundejerforeningens bestyrelse

NORVA og en underleverandør har foretaget kontrol af rendestensbrøndene på alle stikveje i Beringsminde. For hver vej (hhv. Hyrdedamsvej, Hvedebjergvej, Pallisvej) foreligger en rapport, her vedhæftet. Der foreligger også billeddokumentation, som kan rekvireres hos bestyrelsen hvis det ønskes. Bemærk også tilbud fra NORVA på reparation/udskiftning af brønde.

Nedenstående “oversætter” de kolonner der fremgår af rapporten. Brøndenes placering er registreret ud fra hus nummer.

Kolonne 1 (Gl. rist – vender forkert, bør skiftes) – Risten vender forkert ift. cyklister/cykeldæk. Dækket kan sidde fast i risten. – Risten er blevet lagt forkert i sin tid. Idag vender man risten anderledes. – Ikke ulovligt.

Kolonne 2 (Rist defekt) – Rist har været defekt/har en fejl. Tæring. – Bør skiftes iflg. kloakmesteren. – Ved løft kan risten risikere at falde ned i brønd. – Risiko: ingen lås ved gamle riste, børn kan åbne – Man bør overveje at skifte

Kolonne 3 (Gl. betonbrønd) – Blot en konstatering

Kolonne 4 (Forskydning i samlinger – lille/stor) – Brønden er sat sammen af betonelementer der forskyder sig over tid. – Forskydningerne sker nede i brønden. – Forskydninger giver utætheder – Kan underminere brønden – Jord kan sive ind i brønden – Giver adgang for rotter. – Olie el. lign. forurening fra vejen kan sive ud gennem forskydninger – Forværres ved kraftige regnskyl – Især ikke hensigtsmæssigt hvis forskydningen ligger tæt ved vandspejlet – Reparation/udskift af brønd bliver nødvendigt på et tidspunkt. Hvis man alligevel skal skifte asfalt på vejen, bør man også udskifte brønden.

Kolonne 5 (Revner/brud) – Ved x i denne kolonne bør man skifte brønd – Spørgsmål om tid før man får en fuld defekt på brønden – “Falder fra hinanden” – Brønden vil blive undermineret og synke. Hvis der er sandopfyld omkring brønden, vil man også se at man få hul i asfalten rundt om brønden.

Kolonne 6 (Dårlig top-opklodsning) – Kloakmesteren anbefaler at man udskifter rist, hvis man alligevel skal skifte asfalt på vejen. – Risten sætter sig og asfalten rundt om knækker. – Den oplyste pris for ny rist er inkl. opklodsning Kolonne 7 (Ny pvc brønd/dæksel) – Blot en konstatering.

BILAG:
Tilbudskabelon (prisidé)
Pallisvej 1
Pallisvej 2
Hyrdedamsvej
Hvedebjergvej 1
Hvedebjergvej 2

 

 VEJARBEJDE – VANDFORSYNINGEN

Som bestyrelsen orienterede om på grundejerforeningens generalforsamling i 2018, forestår der flere vejarbejder i Beringsminde i den kommende tid.

Allerede i uge 20/2018 opstarter Aarhus Vand og deres entreprenør Per Aarsleff arbejder med udskiftning af vandledninger. Dette arbejde afsluttes forventeligt i uge 51, 2018. Der opfordres til at foto-dokumentere vejenes og fortovenes tilstand inden arbejdet igangsættes. Bestyrelsen vil gøre dette på de tre stamveje, men gå gerne en tur med kamera på egne stikveje.
Til orientering går bestyrelses rep. en tur i området med Aarsleffs projektleder inden opstart. Der skal bl.a. koordineres ift. containere til haveaffald mm. Den allerede afsatte plads for enden af Hyrdedamsvej er til et mindre oplag af rør.
Se hjemmesiden for flere oplysninger om arbejdet, herunder brev fra Aarhus Vand, kort mm.

Ansøgning+105417-000000000015+2018-03-21

Brev fra kommunen- Brev fra Aarhus

Grundejerforeningen Beringsminde

300_PALLISVEJ mfl_Proj_27022018

 

Afsluttende vejsyn med Aarsleff:

Korrespondance med Aarsleff

Bilag 1 (Hvedebjergvej +Hyrdedamsvej)

Bilag 2 (Hvedebjergvej +Hyrdedamsvej)

Bilag 3 (Pallisvej)

Bilag 4 (Pallisvej)

 VEJARBEJDE – VARME

I løbet af 2019 blev der arbejdet med varmeforsyningen.
Dette arbejde er nu færdigt og afrundes med efterkontrol og finpudsning.

OBS VEDR. VEJARBEJDE

(21/1-2020)
Kære vejformænd i Beringsminde.

Med forventet snarlig afslutning på fjernvarmearbejdet opfordres I til at gennemgå jeres respektive stikveje for eventuelle fejl og mangler efter entreprenørernes retablering af vejene. Vi er informeret om at AffaldVarme skal have afleveringsforretning med deres entreprenører inden længe og det vil være hensigtsmæssigt at vi som beboere giver vores besyv med i den forbindelse.

I kan ikke forvente, at alle de forhold som I noterer og mener at kunne dokumentere som fejl, bliver accepteret og efterfølgende udbedret. Dels har flere af vejene i forvejen været i relativt dårligt stand og dels opererer man med temmelig elastiske krav til tolerancer og udfald, med den type arbejde. Især hvis asfalt, fortovskanter mm. i forvejen har været i dårlig stand.

I kan sende jeres ”rapport”, gerne inkl. fotodokumentation til undertegnede, så vil jeg videreformidle samlet. Den efterfølgende dialog med AffaldVarme skal I selv tage jer af og jeg vil derfor opgive jeres navne til projektlederen fra AffaldVarme. Regner med at det er ok.

Deadline for tilbagemelding: 1. feb. 2020

Til orientering udsendes snarligt et BM Nyt (særudgave:), med yderligere info og status på igangværende og kommende vejarbejde.

Mvh Thomas Eskild,
info@beringsminde.dk

 RENGØRING/UKRUDT

Kommunen har erkendt at de har underprioriteret ukrudtbekæmpelse i Beringsminde.
Dette vil blive genoptaget med fuld styrke i 2019.

Korrespondance med Kommunen