Generalforsamling 2022

Grundejerforeningens bestyrelse har hermed fornøjelsen af, at indkalde til den
ordinære Generalforsamling 2022. Generalforsamlingen afholdes i den lille sal i
Brabrand Boligforenings nyrenoverede beboerhus:

Torsdag d. 28/4 – kl. 19.00

Tousgårdsladen
Edwin Rahrs Vej 6B

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg of dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
  5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
  6. Valg af 2 revisorer.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

Indkomne forslag skal, som altid, være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
Generalforsamlingen. Vi publicerer de indkomne forslag på hjemmesiden og
Facebook efterfølgende. Bestyrelsen opfordrer forslagsstillere til at indlevere
gennemarbejdede forslag, så medlemmerne kan få en ordentlig beslutningsproces.
Forslag rettes til: info@beringsminde.dk

Bestyrelsen – medlemmer søges
Bestyrelsen mangler pt. 2 medlemmer for at være de fuldtallige 7 medlemmer.
Da der til den kommende Generalforsamling afgår yderligere 1 medlem, skal der
vælges 3 nye medlemmer. Så hermed lyder en stor opfordring til at overveje at tage
en tørn. Det er både hyggeligt og overkommeligt:) Kontakt gerne bestyrelsen for at
høre nærmere om bestyrelsens arbejde.