Kontingent 2023/24

Kære beboer i Beringsminde

I år på generalforsamlingen blev det vedtaget, at det årlige kontingent stiger fra 700 kr. til 750 kr. Det er blevet tid til at betale kontingent for perioden 01.03.2023 til 29.02.2024.

I år vil det foregå via en bankoverførsel. Konto- og registreringsnummer er som følger og kan også findes på beringsminde.dk (Kontakt fanen).

Reg.nr.               9897

Kontonr.            8950012170

Beløb                  750,-

Kontingentet bedes betalt inden d. 10.08.2023.

Det er meget vigtigt, at I skriver jeres vejnavn og -nummer i tekstfeltet, da det ellers bliver besværligt at se hvem betalingen kommer fra.

Eksempler: ”Hvedebjergvej 101” (alternativt ”HV101”), ”Pallisvej 202” (alternativt ”PA202”), ”Hyrdedamsvej 303” (alternativt ”HY303”).

Har du spørgsmål til ovenstående, eller er kommet til at overføre uden at angive korrekt adresse, kan du sende en mail til kassereren på kasserer@beringsminde.dk – så finder vi ud af det.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Beringsminde

(denne besked er også omdelt fysisk til hver husstand)

Vejarbejdet i Beringsminde

Vi er nu på den anden side af alt vejarbejdet i Beringsminde. Nedenstående pdf viser Muncks/Dinels tilbagemelding på den rapport vi sendte ifm. afslutningen af deres arbejde.
Vi håber at alt er retableret rimeligt tilfredsstillende.

Nogle stikveje arbejder så vidt vides videre med egne istandsættelser af veje og fortove. Hermed en opfordring til at dele jeres gode erfaringer, gerne på Beringsmindes facebook-side eller på hjemmesiden – giv bestyrelsen besked, så hjælper vi på vej.

Munck afleveringsdokument

Afleveringsforretning med Dinel.

Hej alle,

I forbindelse med at DINEL færdiggør deres arbejde i Beringsminde og afholder afleveringsforretning med deres entreprenør i uge 23/24, opfordres hermed til at indsende kommentarer til det arbejde der er foregået.

Bemærk at kommentarene alene skal gå på hvordan retableringen er udført, dvs. er veje og fortove efterladt i minimum samme standard som de blev overtaget, da DINEL opstartede deres arbejde. Husk at asfaltarbejdet på vejene IKKE er afsluttet endnu, da der kun er lagt grundasfalt. Sidste slidlag bliver lagt ovenpå af Aarhus Kommune når man går igang med asfaltarbejdet på stamvejene, formentlig til næste år.

I en tidligere tråd på FB blev det foreslået at oprette et åbent tilgængeligt dokument hvori man kan tilføje sine kommentarer, evt. med billeddokumentation. God idé, som vi nu afprøver på et åbent Google dokument:

1) Gå ind via linket nederst og skriv løs.

2) Der er en kort forklaring øverst i dokumentet.

3) Tilgang til dokumentet kræver muligvis at man har en Google konto.
I så tilfælde kan informationen sendes til Bestyrelsen.

4) I er velkomne til at lave en samlet kommentar – stivejsvist.


DOKUMENTET LUKKES SØNDAG D. 24/5/2020.

 

God fornøjelse:)

Mvh. Bestyrtelsen

Arbejde på veje/fortove i Beringsminde

Info fra bestyrelsen vedr. kommende arbejder på veje/fortove i Beringsminde:

Som bestyrelsen orienterede om på grundejerforeningens generalforsamling for nylig, forestår der flere vejarbejder i Beringsminde i den kommende tid.

Allerede i uge 20 opstarter Aarhus Vand og deres entreprenør Per Aarsleff arbejder med udskiftning af vandledninger. Dette arbejde afsluttes forventeligt i uge 51, 2018. Der opfordres til at foto-dokumentere vejenes og fortovenes tilstand inden arbejdet igangsættes. Bestyrelsen vil gøre dette på de tre stamveje, men gå gerne en tur med kamera på egne stikveje.
Til orientering går bestyrelses rep. en tur i området med Aarsleffs projektleder inden opstart. Der skal bl.a. koordineres ift. containere til haveaffald mm. Den allerede afsatte plads for enden af Hyrdedamsvej er til et mindre oplag af rør.
Se hjemmesiden for flere oplysninger om arbejdet, herunder brev fra Aarhus Vand, kort mm.
Dernæst, i løbet af 2019, skal AffaldVarme Aarhus renovere/udskifte fjernvarmerør (omfanget af dette arbejde kendes ikke endnu), før Aarhus Kommune slutteligt, i løbet af 2019/20, vil renovere alle stamveje og fortove ved stamveje.

Tidsplanen for de sidste to arbejder er de forventede tider og ikke endeligt fastlagt.

Se referat fra generalforsamlingen, når denne foreligger, for yderligere info.

Ansøgning+105417-000000000015+2018-03-21

Brev fra kommunen- Brev fra Aarhus

Grundejerforeningen Beringsminde

300_PALLISVEJ mfl_Proj_27022018

Snerydning

Vi har i grundejerforeningen en aftale med en lokal vognmand, som rydder stamvejene og stikvejene i hele området, når der falder tilstrækkelig meget sne – der saltes normalt ikke. Kommunen rydder også stamvejene, men dette har meget lav prioritet i vores område, så vi betaler for, at de sænker bladet, når de kører til stikvejene. De kører både med traktorer og i nogle tilfælde en gummiged, så husk, at fjerne biler, der holder ude på vejen, så de kan komme forbi – ellers bliver der ikke ryddet. På vendepladserne deponerer de sneen, så der vil her ligge større bunker, hvilket ikke kan undgås.

Vi har også en aftale om rydning og saltning af fortorvene på stamvejene på Hyrdedamsvej, Hvedebjergvej og Pallisvej, så vi alle kan færdes sikkert. Dette fritager dog ikke den enkelte grundejer for ansvaret for at rydde sne og sikre, at fortorvene på stamvejene er farbare.

Reetablering af fortove på stikveje

I forbindelse med at AURA etablerer fiber i området i ugerne 33 til 41, skal der graves på de private stikveje. Det betyder, at en stor del af fortovene vil blive gravet op og efterfølgende reetableret. I den anledning vil det være muligt at aftale udskiftning af ødelagte fliser med entreprenøren. Grundlæggende er det tanken, at stikvejens beboere selv indkøber nye fliser og stiller dem frem i forbindelse med gravearbejdet. AURA har også omtalt en mulighed for at man selv reetablerer og får et tilskud til dette, men det skal dog som sagt aftales på forhånd.

Har det interesse kan man kontakte projektleder Jens Jørn Præstegaard på tlf. 87 92 57 50 eller 61 55 49 33 (mobil). Han kan også kontaktes på følgende e-mail adresse: jjp@aura.dk

Såfremt man ikke laver nogen aftale på forhånd, vil fortovene blive reetableret med de nuværende fliser.

 

Aura fiber

Som det blev introduceret ved generalforsamlingen d. 21 April har vi fået et foreningstilbud fra Aura som går ud på at vi hver især får et favorabelt tilbud på kr. 495,- for at få etableret fibernet til husstanden. Tilbudet er dog afhængigt af, at mindst 37 husstande i grundejerforeningen tilmelder sig en tv-pakke i forbindelse med oprettelsen. Er der ikke nok tilmeldte vil der som udgangspunkt ikke kunne tilbydes fiber i området til dem som gerne vil have det. Får man ikke meldt sig til i forbindelse med denne kampagne, vil prisen for senere at få lagt fiber ind til sit hus være væsentligt dyrere.

Der kommer til at stå en salgsvogn på Beringsminde indenfor den nærmeste fremtid (formodentligt i uge 23 og 24), hvor man kan stille spørgsmål til teknologien, produkterne og tilbudet generelt. Der vil desuden blive husstandsomdelt noget materiale. Vognen forventes at stå på hjørnet mellem Hyrdedamsvej og Pallisvej.

Nogle af fordelene ved fiber frem for det kobber som de fleste i dag får deres internet, telefoni og tv på er, at hastighederne potentielt er højere og kvaliteten er bedre, eksempelvis ved at hastighederne for internet er garanteret.

Vi vil fra bestyrelsen gerne anbefale, at man får taget stilling til tilbudet, da det er en væsentlig opgradering af områdets infrastruktur, både for de nuværende beboere og for potentielle tilflyttere.